Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Hadsel kommune

Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens innstilling til revidert budsjett for 2016 er lagt inn innsparinger i kulturavdelingen på 0,2 millioner kroner, og for å hente dette inn foreslås det å holde biblioteksjefstillingen vakant ut året. NBF ser det som et svært alvorlig signal i forhold til hvordan man vurderer viktigheten av denne mellomlederstillingen.

Det er lovpålagt med bibliotek i alle landets kommuner, og det er også nedfelt i loven at det skal være fagutdannet biblioteksjef. Det er meget betenkelig og svært uheldig at man nedprioriterer en mellomlederstilling i kommunen på denne måten. Biblioteksjefen har det faglige og administrative ansvaret for enheten, og har dermed en helt sentral rolle i forhold til å ivareta drift og utvikling av bibliotekets virksomhet.

I påvente av at stillingen lyses ut og ny biblioteksjef tilsettes, bør det konstitueres i stillingen.

Man halverer bemanningen ved biblioteket, noe som vil måtte få konsekvenser for både åpningstider og tilbudet generelt, og tjenesten blir mer sårbar ved at biblioteket må holde stengt når eventuell sykdom, viktige møter, kurs o.l. inntreffer.

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge oppfordrer administrasjon og politikere i Hadsel kommune om å få på plass biblioteksjef i stillingen fra det tidspunkt nåværende biblioteksjef går over i ny stilling.

Med hilsen
Ann-Britt Svane
Leder i Norsk bibliotekforening region Nord-Norge