Innspill til foreslått innkjøpsbudsjett for Tana bibliotek

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Tana kommune.

Viser til rådmannens framlagte budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020, hvor det framkommer at biblioteket får et kutt på kr. 98 000,- til innkjøp av bøker, utstyr og andre medier hvert år i perioden 2017-2020.

Dagens bok- og utstyrsbudsjett er på kr. 174 000,- og kuttforslaget vil bety at biblioteket kun har kr. 78 000,- igjen på innkjøpsbudsjettet. Dette er en dramatisk reduksjon på over 56 %, noe som vil få store konsekvenser for befolkningen i Tana kommune når det gjelder tilgangen til nye bøker og annet som biblioteket i dag kan tilby.

Lov om folkebibliotek § 1 Målsetting, sier bl.a. at: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.» I praksis betyr det at befolkningen med loven i hånd kan gå på biblioteket og «forlange» at de skal få låne bøker som ikke eies av Tana bibliotek. Slike låneønsker må biblioteket skaffe ved at de låner det hos andre bibliotek i Norge (fjernlån). Fjernlånstjenesten skal kun sees på som en suppleringstjeneste og er svært kostbar både i håndtering og i form av portoutgifteri forbindelse med tilbakesending. Derfor bør bibliotekene selv ha aktuelle bøker på hyllene og ikke måtte drive med fjernlån for å oppfylle Lov om folkebibliotek.

I rådmannens økonomiplan 2017-2020 framkommer det at det i hele planperioden skal kuttes med samme beløp hvert år, altså et kutt på kr. 98 000,- fram til år 2020. Slik Norsk bibliotekforening (NBF) region Nord-Norge kan lese økonomiplanen, vil biblioteket allerede i år 2018 være fullstendig blakke når det gjelder innkjøpsbudsjett. De vil ha et overforbruk på kr. 20 000,- i 2018 uten at de har brukt en eneste krone. NBF region Nord-Norge stiller seg undrende til hvordan dette er tenkt løst.

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge henstiller til politikerne i Tana kommune om å verne om befolkningens bibliotektilbud.

Med hilsen
Ann-Britt Svane
Leder i Norsk bibliotekforening region Nord-Norge