Innspill til forslag om budsjettkutt ved Finnmark fylkesbibliotek

Åpent brev til politikere og administrasjon i Finnmark fylkeskommune

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge ser med stor bekymring på at fylkesrådmannen i budsjettforslag for 2017 nok en gang foreslår kutt på kr. 125 000,- for Finnmark fylkesbibliotek, et kutt som rammer bibliotektilbudet i hele fylket og ikke bare Fylkesbiblioteket som enhet.

Fylkesbiblioteket har i flere år vært på kuttlista og har gjennom nedleggingen av avdelingen i Hammerfest kuttet utgiftene med kr. 1 000 000,- I tillegg har de fått et kutt på kr. 70.000 for år 2016. Derfor er det svært overraskende, og ikke minst beklagelig, at en institusjon som i så stor grad er med på å drive fram bibliotekutviklingen i Finnmark atter en gang blir foreslått kuttet.

Finnmark fylkesbibliotek kan karakteriseres som «Finnmarks Nasjonalbibliotek» ved at de både har ansvar for bibliotektjenester, for privatarkiv og for fotobevaring i fylket. I tillegg har Finnmark fylkesbibliotek et nasjonalt ansvar for å forsyne alle norske bibliotek med finsk litteratur.

Finnmark fylkesbibliotek har oppnådd strålende resultater de siste to årene ved å ta grep om rollen som lovpålagt regional utviklingsaktør på bibliotekområdet. Fylkesbiblioteket skal etter loven arrangere kurs og tilrettelegging for kompetanseheving for bibliotekansatte i Finnmark og dette har de klart.

For en liten organisasjon som fylkesbiblioteket, utgjør et kuttforslaget på kr. 125 000,- utrolig mye. Kuttet vil gå ut over de ansattes faglige oppdateringer og kompetanseheving. Dette vil ha ringvirkninger for hele Finnmark og ikke bare internt på Finnmark fylkesbibliotek. Et kutt vil gjøre det vanskelig for fylkesbiblioteket å veilede ute i kommunene, følge opp prosjekter, sette i gang ny aktivitet og slik utvikle tjenester til Finnmarks befolkning.

Vi er også bekymret for at dette må gå utover «Finmarksbiblioteket», som er fylkets lokalsamling av foto, privatarkiver, bøker og annet materiale. Dette startet som et privat selskap i 1892 og samlingen har en stor betydning historisk og kulturelt på lik linje med museumsdrift og andre profesjonelle kunst- og kulturtjenester i fylket. Den lokale samlingen krever stor kompetanse i historie, språk, litteratur og formidling av innhold. Brukerne av samlingen er bibliotek fra hele landet, skoler, privatpersoner og fagpersoner.

De siste årene har fylkesbiblioteket vært en viktig og nødvendig støttespiller for kommunene i Finnmark slik at de kommunale bibliotekene er blitt mer kompetente til å følge opp Lov om folkebibliotek og de endringene som ble gjort i revisjonen av 01.01.2014. I tillegg lanserte Kulturdepartementet en Nasjonal bibliotekstrategi i august 2015, som bl.a. beskriver hvordan bibliotekene skal arbeide for å oppnå kravene i Lov om folkebibliotek.

Fylkesbiblioteket har fått i gang et regionalt 3-årig samarbeidsprosjekt med midler fra Nasjonalbiblioteket hvor bibliotekene i Finnmark fokuserer på kompetanseheving, formidling og synliggjøring av bibliotekene. Prosjektet går snart inn i sitt siste år av prosjektet og det er viktig for bibliotekene i Finnmark at fylkesbiblioteket kan fortsette å være en pådriver og ressurs i utvikling av bibliotektjenestene. For biblioteksektoren i Finnmark har fylkesbibliotekets arbeid bl.a. utløst prosjektmidler i kommunene og en aktivitetsøkning på 40 %.

Fylkesbiblioteket har inkludert skolebibliotekene i den videregående skolen i det regionale samarbeidet. Skolebibliotekarene har økt sin kompetanse, elevene har fått større tilgang til forfattermøter og alle elever og ansatte i har fått tilgang til ebøker gjennom samarbeidet.

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge henstiller til fylkespolitikerne i Finnmark til å verne om fylkesbiblioteket og om bibliotektjenesten i Finnmark.

Med hilsen
Ann-Britt Svane
Leder i Norsk bibliotekforening region Nord-Norge