Innspill til forslaget om å kutte biblioteksjefsstillingen i Hadsel

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Hadsel kommune

Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens innstilling til budsjett for 2017 ligger forslag om å redusere biblioteksjefstillingen med 50 %.

Norsk bibliotekforening sendte i vår brev til rådmann, ordførere og politikere i Hadsel da man i revidert budsjett for 2016 la inn innsparinger i kulturavdelingen, og for å hente dette inn valgte å holde biblioteksjefstillingen vakant ut året.

Det er lovpålagt med bibliotek i alle landets kommuner, og det er også nedfelt i loven at det skal være fagutdannet biblioteksjef. Biblioteksjefen har det faglige og administrative ansvaret for enheten, og har dermed en helt sentral rolle i forhold til å ivareta drift og utvikling av bibliotekets virksomhet.

Når kommunen i tillegg er inne i en økonomisk svært utfordrende situasjon, også for kulturavdelingen og biblioteket, så kan vi ikke se logikken i å kutte lederstillingen. Man ber ikke kapteinen om å være den som forlater skuta når stormen bryter og man trenger styring og ledelse, på samme måte fjerner man ikke ledelse og fagkompetanse i en krevende situasjon i kommunal virksomhet.

NBF ser det som et svært alvorlig signal i forhold til hvordan man vurderer viktigheten av denne mellomlederstillingen.

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge oppfordrer administrasjon og politikere i Hadsel kommune om å endre kurs i denne saken, og opprettholde biblioteksjefstillingen som en 100 % stilling videre.

Med hilsen
Ann-Britt Svane
Leder i Norsk bibliotekforening region Nord-Norge