Åpent brev til Nesseby kommune – innspill til budsjett 2018

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Nesseby kommune

Brevet sendes også til avisa Finnmarken

Lakselv 11.12.2017

Innspill til foreslått budsjett for Nesseby bibliotek

NBF ser av Årsbudsjett 2018 – Økonomiplan 2019 – 2021 for Nesseby kommune at det skal gjøres store innsparinger i kommuneøkonomien. Men vi kan ikke la være å klø oss i hodet over kuttforslaget i biblioteket. Når budsjettet for 2018 skal strammes inn med 3,2 millioner sammenlignet med 2017 virker det merkelig å kutte 36.000 fra biblioteket.

I den store sammenhengen er dette en ekstremt liten sum, men for biblioteket med et årsbudsjett på 538.000 i dag – er dette svært dramatisk. Og det er jo akkurat her politikerne må gjøre et ansvarlig valg og se ting i den store sammenhengen når det skal spares. Et underskudd på 3,2 millioner dekkes ikke inn av et kutt på 36.000 i biblioteket. Spesielt ikke når det utgjør 7 % av bibliotekets totalbudsjett og 85 % av budsjettet allerede er låst til lønn og faste utgifter.

Lov om folkebibliotek § 1 Målsetting, sier bl.a. at: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.» Det er en grunn til at bibliotek er lovpålagt og det bør man være klar over når man jobber med innsparinger. At det er lovpålagt viser at det er bred nasjonal enighet om at bibliotek er en ekstremt viktig del av samfunnet. Det er en av grunnsteinene i demokratiet og kulturen i Norge.

I Nesseby har biblioteket de siste årene gjennomgått en stor transformasjon og har blitt en mer synlig aktør i lokalsamfunnet. De som har fulgt med i høst vet at Nesseby bibliotek har økt antallet arrangementer betraktelig og tatt sin plass som kunnskapsformidler i kommunen. Dette kommer ikke gratis og av seg selv, men som følge av hardt arbeid blant de ansatte. Dette harde arbeidet bør ikke straffes med kutt, det bør heller belønnes og løftes opp.

Når mesteparten av budsjettet allerede går til lønn og faste utgifter er det ikke mye igjen til å lage arrangementer, kjøpe inn bøker og nødvendig utstyr. Et «lite» kutt på 36.000 betyr at biblioteket må holde stengt ved sykdom og fravær, man må kjøpe inn mindre bøker og man kan ikke holde oppe det aktivitetsnivået som er planlagt. Dette går ut over befolkningen som etter loven har krav på gode bibliotektjenester.

 

Med hilsen
Ann-Britt Svane
Leder i Norsk bibliotekforening Nord