Åpent brev til Tana kommune – innspill til budsjett 2018

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Tana kommune

Brevet sendes også til avisa Finnmarken

Lakselv 06.12.2017

Innspill til foreslått innkjøpsbudsjett for Tana bibliotek

Viser til rådmannens framlagte budsjettforslag for 2018 og økonomiplan 2018-2021, hvor det framkommer at biblioteket får et kutt på kr. 98 000,- til innkjøp av bøker, utstyr og andre medier hvert år i perioden 2018-2021.

Dagens bok- og media budsjett er på kr. 65 000,- og kuttforslaget vil bety at biblioteket ikke har noe igjen på til innkjøp av bøker, aviser og tidsskrifter. Dette er en dramatisk reduksjon for andre år på rad, noe som vil få store konsekvenser for befolkningen i Tana kommune når det gjelder tilgangen til nye bøker og annet som biblioteket i dag kan tilby.

Lov om folkebibliotek § 1 Målsetting, sier bl.a. at: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.» I praksis betyr det at befolkningen med loven i hånd kan gå på biblioteket og «forlange» at de skal få låne bøker som ikke eies av Tana bibliotek. Slike låneønsker må biblioteket skaffe ved at de låner det hos andre bibliotek i Norge (fjernlån). Fjernlånstjenesten skal kun sees på som en suppleringstjeneste og er svært kostbar både i håndtering og i form av portoutgifter i forbindelse med tilbakesending. Derfor bør bibliotekene selv ha aktuelle bøker på hyllene og ikke måtte drive med fjernlån for å oppfylle Lov om folkebibliotek.

I rådmannens økonomiplan 2018-2021 framkommer det at det i hele planperioden skal kuttes med samme beløp hvert år, altså et kutt på kr. 98 000,- fram til år 2021. Slik Norsk bibliotekforening (NBF) Nord kan lese økonomiplanen, vil biblioteket allerede i år 2018 være fullstendig blakke når det gjelder innkjøpsbudsjett. De vil ha et overforbruk på kr. 33 000,- i 2018 uten at de har brukt en eneste krone. NBF Nord stiller seg undrende til hvordan dette er tenkt løst.

Norsk bibliotekforening region Nord-Norge henstiller til politikerne i Tana kommune om å verne om befolkningens bibliotektilbud.

 

Med hilsen
Ann-Britt Svane
Leder i Norsk bibliotekforening Norge