Brev til fylkespolitikere i Finnmark – Skolebibliotek i videregående skoler

Når skolebibliotek ikke lengre er fylkeskommunes ansvar, hvem får ansvaret da?

Norsk Bibliotekforening region Nord ser med bekymring på omorganisering av skolebiblotektjenesten i de videregående skolene i Finnmark. Vi stiller oss spørrende til hvordan en utlånsautomat og elevvakter skal kunne erstatte skolebibliotekaren og den bibliotekfaglige kompetansen som skolebibliotekarene har.

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte. Vårt formål er å styrke og utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet, og fremme bibliotekenes interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet generelt.

Et velfungerende skolebibliotektilbud for elever i videregående skole bidrar til å styrke elevenes læringsmiljø. Skolebibliotekaren er en medpadagog som kan gi elevene veiledning om kildekritikk og litteratursøk for elevens oppgaver og veilede elevene i bruk av digitale kilder og ressurser. Det er ikke slik at de unge er veldig flinke til å finne fram i digitale kilder og bruke dem riktig. Ungdommer, som har levd side om side med internett i hele sitt liv, har problemer. Høyere utdanning rapporter om at overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning viser seg å være svært utfordrende for mange. Ved å ta bort skolebibliotektilbudet, vil mange unge finnmarkinger kunne få store problemer i sin søken etter informasjon med tanke på kunnskapsinnhenting.

Hvem skal veilede elevene når skolebiblioteket ikke skal betjenes av skolebibliotekarer? Forventes det at det pedagogiske personalet skal ta seg av disse oppgavene i framtida når skolebibliotekarene er faset ut? Elevene har både behov for individuell veilening og veiledning i grupper. Dersom det ikke er mulig å få slik veiledning, skal man ikke se bort fra at elevene heller vil søke til folkebiblioteket i den kommunen hvor de går på skole.

Et skolebibliotek er et fagbibliotek tilrettelagt for skole og elevene som går der. Et folkebibliotek er et bibliotek som skal betjene alle innbyggerne, men er ikke tilrettelagt for skolenes behov. Man kan ikke forvente at et folkebibliotek skal kunne gi elever i videreående skole veiledning i kildekritikk eller god veiledning om litteratur til oppgaver. Det er ikke folkebibliotkenes oppgave å kjenne til innhold i læreplanene og til skolens faglige mål. De ansatte i folkebibliotek kan heller ikke vite noe om enkeltelvers spesielle behov for tilrettelegging, og kan heller ikke innhente slik informasjon, noe som svekker elevens rettigheter.

Opplæringnsloven sier at elevene har krav på skolebibliotek. Dersom elevene må bruke bibliotek utenfor skolen, skal dette biblioteket være tilrettelagt for skolen. Det er kommunen som eier folkebibliotene, mens fylkeskommunen eier skolebibliotekene. Man kan ikke forvente at vertskommunen for den videregående skolen skal ivareta bibliotektilbudet for elevene i den videregående skolen sånn uten videre. I hvillken grad har vertskommunene med sine folkebibliotek vært involvert i prosessen med å legge ned skolebibliotekene? Har disse kommunene vært invitert til å uttale seg? Dersom fylkestinget velger å legge ned skolebibliotektjenesten i videregående skole, kan dette vedtaket føre til ei større belasting på folkebibliotekene i vertskommunene. Samtlige folkebibliotek i Finnmark har små ressurser, og det er utfordrende nok å skulle oppfylle Folkebibliotekloven. Folkebibliotekene har rett og slett ikke ressurser til å kunne ivareta skolebibliotektilbudet til elever i videregående skole.

Lakselv 07.12.2018

Med hilsen
Norsk bibliotekforening Nord
Ann-Britt Skog, leder