Brev til politikere i Nordkapp kommune

Til politikere i Nordkapp kommune

En tredels reduksjon av bibliotkeressursen – er det greit?
Norsk bibliotekforening avdeling Nord leser i rådmannens forslag til budsjett 2019 at Nordkapp kommune planlegger å redusere åpningstiden i biblioteket tilsvarende 50 % stilling. I saksfremlegget kan vi lese at biblioteket er veldrevet og godt besøkt, og at kuttet betyr at biblioteket fortsatt kan tilby sine tjenester, men med redusert åpningstid. Senere i dokumentet kan vi lese at stillingen som skal kuttes fra biblioteket ikke vil få konsekvenser for ansatte da det med stor sannsynlighet vil kunne tilbys en annen stilling i Nordkapp kommune.

Dette henger ikke på greip. Hvis målet er å spare penger, så sparer man ingen lønnsmidler ettersom man likevel bare omplasserer den stillingen man kutter fra biblioteket. Og konsekvensene av et kutt på 0,5 årsverk i biblioteket er ikke, som saksfremlegget påstår, at man kan tilby de samme tjenestene – men med kortere åpningstid. Det krever ressurser for å drive et bibliotek, og det ligger mye arbeide bak et godt bibliotektilbud – det krever ikke bare at det er en person tilstede.

Et slikt kutt vil gi kommunen et klart dårligere bibliotektilbud. Biblioteket er i dag godt besøkt og har gode utlånstall, men det vil endre seg raskt med reduserte åpningstider. Kortere åpningstider betyr høyere terskel for å bruke biblioteket. Tjenester, som for eksempel flerspråklige bøker og digital litteratur, vil måtte prioriteres vekk og man blir sittende igjen med et dårligere tilbud til befolkningen.

Nordkapp bibliotek er et kombinasjonsbibliotek som er lokalisert på Honningsvåg skole og biblioteket skal serve både lokalbefolkningen generelt som et folkebibliotek samtidig som biblioteket skal være skolebibliotek for elevene på Honningsvåg skole. Vi gjør oppmerksom på at biblioteket da skal oppfylle Opplæringslovens krav om at elevene skal ha tilgang til skolebibliotek i skoletiden.

Etter det vi i NBF vet er ikke biblioteksjefen i kommunen konsultert i denne saken. Dette kuttet er ikke godt nok utredet, og vi anbefaler politikerne i Nordkapp kommune å frede biblioteket for neste år og heller satse på et sterkere bibliotek i fremtiden, som den kunnskapsformidleren biblioteket skal være i lokalsamfunnet slik Lov om folkebibliotek krever

Lakselv 11.12.2018

Med hilsen
NBF Nord
Ann-Britt Skog, leder