Virkeplan

Handlingsplan 2019-2021

  • NBF region Nord-Norge skal bidra til å sette biblioteksaker på dagsorden i landsdelen gjennom aktiv deltakelse i media og bruk av egen webside til informasjon og debatt.
  • Regionavdelingen skal informere politikere i bibliotekspørsmål og involvere og utfordre dem til å ta standpunkt i bibliotekpolitiske saker. Særlig viktig blir det å følge med på prosessene rundt kommunesammenslåing og kommunereform.
  • Planlegging og gjennomføring av et årlige bibliotekpolitisk seminar og arrangementer kan gi organisasjonen kontakter utenfor bibliotekmiljøet.

NBF Nord skal:

1. Utfordre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere fra landsdelen i aktuelle biblioteksaker.

Tiltak: Følge med i forkant av budsjettbehandlinger og komme med innspill når det er nødvendig

2. Følge med i prosessen med kommunesammenslåing og kommune- og regionreform for å sikre et best mulig bibliotektilbud til befolkningen i regionen.

Tiltak: Delta i debattmøter, skrive avisinnlegg og høringsuttalelser om temaet.

3. Arbeide for å knytte kontakter og gjøre organisasjonen synlig i og utenfor bibliotekmiljøet.

Tiltak: Arrangere stands og verve medlemmer i forbindelse med arrangementer og møter i regi av andre

4. Gjennomføre minst ett bibliotekpolitisk seminar/arrangement i året, gjerne i tilknytning til andre arrangement.

Tiltak:  a) Bibliotekpolitisk arrangement i Tromsø høsten 2019

Tiltak:  b) Arrangere et faglig seminar i 2020, fortrinnsvis i tilknytning til annet bibliotekfaglige arrangement i landsdelen.

5. Arbeide for at bibliotekene skal være læringsarena og en demokratisk, sosial og kulturell møteplass for alle.

Tiltak: Skrive avisinnlegg på bakgrunn av politiske beslutninger og andre styrende innspill fra bibliotekeiere og andre.

6. Arbeide for samarbeid mellom de ulike bibliotektypene ved å ha et bredt sammensatt styre.

Tiltak: a) Ha et bredt sammensatt styre med medlemmer fra skole-, folke- og fagbibliotek

Tiltak: b) Initiere tversektorielle bibliotekfaglige prosjekter.

7. Være en pådriver for å lyse ut og tildele Bibliotekprisen for Nord-Norge.

Tiltak: a) Bibliotekprisen lyses ut i 2019 og deles ut i 2019.

          Tiltak: b) Bibliotekprisen lyses ut i 2021 og deles ut i 2021.